Home / ประกาศ

Category Archives: ประกาศ

Feed Subscription

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี

Read More »

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตามาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Read More »

ประกาศเรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ

Read More »

ประกาศเรื่อง กำหนดประเภท เวลาและข้อห้ามในการทิ้งขยะ

ประกาศเรื่อง กำหนดประเภท เวลาและข้อห้ามในการทิ้งขยะ

Read More »

ประกาศเรื่อง การดำเนินมาตรการทางกฏหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในที่หรือทางสาธารณะ

ประกาศเรื่อง การดำเนินมาตรการทางกฏหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในที่หรือทางสาธารณะ

Read More »

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

Read More »

เรื่อง มาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถบรรทุกขนย้ายยางก้อนถ้วย

เรื่อง มาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถบรรทุกขนย้ายยางก้อนถ้วย

Read More »

เรื่อง งานบุญปลอดเหล้าและการพนัน

เรื่อง งานบุญปลอดเหล้าและการพนัน

Read More »

รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติตำแหน่งผู้บริหาร

รับสมัครสอบคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติตำแหน่งผู้บริหาร

  รายละเอียดรับสมัครสอบคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติตำแหน่งผู้บริหาร

Read More »
Scroll To Top