Home / ข้อมูลพื้นฐาน

Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

Feed Subscription

ข้อมูลภูมิประเทศ

  ข้อมูลภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของอำเภอเชียงคาน มี 2 ลักษณะ คือ เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาและที่ภูเขา โดยมีที่ราบร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่ภูเขา ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ติดต่อกับภูทอก  และ ภูหมอน ซึ่งเป็นเขตของป่าสงวนแห่งชาติ และการที่มีพื้นที่ติดลำน้ำโขง ส่งผลให้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินมีสูง เหมาะแก่การเพาะปลูกและมีลำน้ำที่สำคัญ 6 สาย ได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำเลย แม่น้ำเหือง ลำน้ำฮวย ลำน้ำมี และลำน้ำสวย มีพื้นที่เพื่อการเกษตร 127,204 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 236,065 ไร่ พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย ...

Read More »
Scroll To Top