Home / สำนักปลัด

สำนักปลัด

parat

สำนักงานปลัด
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ    การจัดทำแผนพัฒนาตำบล       การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล
การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
การเลือกตั้ง    งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี    การประนีประนอม       ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร  การท่องเที่ยว
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน
หน้าที่และความรับผิดชอบ    การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล    ลูกจ้าง   พนักงานจ้าง    การบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วน ตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คืองานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานสารบรรณ
– งานตรวจสอบภายใน
– งานบริหารงานบุคคล
– งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
– งานประชาสัมพันธ์
– งานอาคารสถานที่
– งานรักษาความสงบเรียบร้อย
– งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
– งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
– รายงานการประชุมสภา
– งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา
– งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ
– งานอำนวยการและประสานราชการ
– งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา
– งานเลือกตั้งสมาชิกสภา
– งานข้อมูลเลือกตั้ง
– งานชุมชนสัมพันธ์
– งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา
– งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 
 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานนโยบายและแผนพัฒนา
– งานวิชาการ
– งานงบประมาณ
– งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
– งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
– งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
– งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
– งานประสานโครงการฝึกอบรม
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
– งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
– งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย
– งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
– งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
– งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
– งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกฎหมายและคดี
– จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
– งานดำเนินการรับ – ดำเนินการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์
– งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
– งานตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบลก่อนการบังคับใช้
– งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
– งานจัดทำทะเบียนคุมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

Leave a Reply

Scroll To Top