Home / ที่เที่ยว / วัดสันติวนาราม
วัดสันติวนาราม

วัดสันติวนาราม

ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2482 โดยพระครูพิทักษ์สังฆการ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างขึ้น เดิมชื่อว่า “วัดป่าศิริพิทักษ์อรัญญ วาส” ต่อมาพระพิมลธรรมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดสันติวนาราม” ภายในวัดมีมณฑปประดิษฐานรายพระพุทธบาท จำลอง และบริเวณรอบอุโบสถ มีพระพุทธรูปสีทองอร่าม ประดิษฐานเรียงรายนับร้อยองค์งดงามมาก

วัดสันติวนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 381 บ้านเชียงคาน ถนนมะลิวัลย์ หมู่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ 98/10 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2481วัดสันติวนาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2482 โดยมีพระครูพิทักษ์สังฆการ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นในที่ดินซึ่งได้รับบริจาคจากนายเมธา นันทนา และนายแสน จันทไชยา เดิมตั้งชื่อวัดว่า วัดป่าศิริพิทักษ์อรัญญวาส ต่อมา พ.ศ. 2500 พระพิมลธรรมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดสันติวนาราม ตามสภาพสถานที่ตั้งวัด ซึ่งเป็นป่าสงบเงียบเหมาะแก่การนั่งวิปัสสนากรรมฐาน ชาวบ้านเรียกว่า “วัดป่าช้า” หรือ “วัดโนนป่าช้า” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

การศึกษา
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมเปิดสอน พ.ศ. 2501
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เปิดสอน พ.ศ. 2530 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอน พ.ศ. 2532
โรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอน พ.ศ. 2516
นอกจากนี้มีหน่วย อ.ป.ต. ห้องสมุดประจำวัด และได้รับอนุญาต ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในนามโรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยา ตั้งแต่ปี 2537
เปิดสอน ม. 1 ถึง ม. 6 มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรบวชเข้ามาเรียนปีละ 160 – 200 รูป

ส่วนมากจะเป็นบุตรที่ครอบครัวยากจน ไม่มีเงินส่งลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาล จึงหันมาบวชเรียนในโรงเรียนวัด ซึ่งทางวัดก็จัดการเรียนการสอนสงเคราะห์ ตามนโยบายของรัฐที่ขยายการศึกษาต่อไป ทางวัดสันติวนาราม อำเภอเชียงคาน จึงได้จัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญขึ้นเพื่อรองรับการศึกษา
ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่สำเร็จเพราะขาดทุนทรัพย์
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ เมรุ ศาลาพักร้อน ศาลาตั้งศพ ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูป แบบพระพุทธชินราชมณฑป บรรจุพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธรูปบางมารวิชัย

About admin

Leave a Reply

Scroll To Top