Home / ที่เที่ยว / วัดศรีพนมมาศ
วัดศรีพนมมาศ

วัดศรีพนมมาศ

วัดศรีพนมมาศ (วัดโท่ง) ตั้งอยู่เลขที่ 384 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินของวัด 55 ไร่ ร่วมกับที่ดินป่าช้าสาธารณะ 20 ไร่ รวมเป็น 75 ไร่ วัดศรีพนมมาศ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2497 เริ่มแรกที่ดินเป็นป่าช้า โดยชาวเชียงคานได้สร้างขึ้น โดยมีพระมหาบุญหนัก สิริปุณโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้สร้างขึ้นวัดศรีพนมมาศมีกำแพงรอบทั้งหมด 75 ไร่ มีประตูเข้าออก 2 ด้าน ด้านหนึ่งเข้าทางหน้าศาลา ประตูที่ 2 เข้าทางประตูศาลาบำเพ็ญกุศลประตูทั้งสองของวัดจะอยู่ทางทิศเหนือ ปัจจุบัน ได้สร้างเจดีย์ศรีพนมมาศ เริ่มสร้างปี พ.ศ. 2550 สร้างไปแล้วประมาณ 20% งบในการสร้างประมาณ 9- 10 ล้านบาท เจดีย์ศรีพนมมาศมี 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ใช้เป็นที่อบรมปฏิบัติกรรมฐานได้จัดเป็นที่ประชุมของคณะสงฆ์ ศาสนพิธีต่าง ๆ ที่สำคัญ ชั้นที่ 2 จัดเก็บพระไตรปิฎก รูปเหมือน ครูบาอาจารย์ เช่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เป็นต้น และอัฐบริขารที่สำคัญ,สารีริกาธาตุวัดศรีพนมมาศ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 76 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 1 เมษายน ปัจจุบันปี 2551 มีพระภิกษุ 7 รูป

About admin

Leave a Reply

Scroll To Top