Home / ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

header_logo

 

 • ประวัติความเป็นมาโดยย่ออำเภอเชียงคาน 

        เมืองเชียงคาน เดิมตั้งอยู่ที่เมืองชะนะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสร้างโดยขุนคาม โอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อประมาณพ.ศ.1400 ต่อมาประมาณ พ.ศ.2250 อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักร คือ อาณาจักรหลวงพระบาง ซึ่งมีพระเจ้ากิงกีสราชเป็นกษัตริย์ และอาณาจักรเวียงจันทน์ซึ่งมีพระเจ้าไชยองค์เป็นกษัตริย์ โดยกำหนดอาณาเขตให้ดินแดนเหนือแม่น้ำเหืองขึ้นไปเป็นอาณาเขตหลวงพระบาง และใต้แม่น้ำเหืองลงมาเป็นอาณาเขตเวียงจันทน์ ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหืองซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเป็นเมืองหน้าด่าน ส่วนทางเวียงจันทน์ได้ตั้งเมืองเชียงคานเดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน ต่อมา พ.ศ.2320 พระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและพระสุรสีห์ ยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมายังกรุงธนบุรี แล้วได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกัน และให้เป็นประเทศราชของไทย แล้วได้กวาดต้อนผู้คนพลเมืองมาอยู่เมืองปากเหืองมากขึ้น แล้วโปรดเกล้าฯให้เมืองปากเหืองไปขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์คิดกอบกู้เอกราชเพื่อแยกเป็นอิสระจากไทยโดยยกกำลังจากเวียงจันทน์มายึดเมืองนครราชสีมา แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ถูกจับขังจนสิ้นชีวิต กองทัพไทยที่ยกมาปราบเจ้าอนุวงศ์ที่นครราชสีมา ได้ยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงมายังเมืองปากเหืองมากขึ้น และโปรดเกล้าฯให้พระอนุพินาศ  (กิ่ง ต้นสกุลเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากเหืองคนแรก แล้วพระราชทานชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองเชียงคาน

   ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบาง และได้เข้าปล้นสดมภ์เมืองเชียงคานเดิมที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ชาวเชียงคานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) เป็นจำนวนมาก ครั้นต่อมาเห็นว่าชัยภูมิเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่เหมาะสม ผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ที่บ้านท่านาจันทร์ซึ่งใกล้กับที่ตั้งของอำเภอเชียงคานปัจจุบัน แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า เมืองใหม่เชียงคาน ต่อมาไทยได้เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ทำให้เมืองปากเหืองตกเป็นของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่เมืองปากเหือง จึงอพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคาน หรืออำเภอเชียงคานปัจจุบันโดยสิ้นเชิง แล้วได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “เมืองเชียงคานใหม่” ได้ตั้งที่ทำการอยู่บริเวณวัดธาตุเรียกว่า ศาลาเมืองเชียงคาน ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่บริเวณวัดโพนชัย จนกระทั่งปี พ.ศ.2452 เมืองเชียงคานซึ่งมีพระยาศรีอรรคฮาด  (ทองดี ศรีประเสริฐ) เป็นเจ้าเมืองได้รับตำแหน่งนายอำเภอเชียงคานคนแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเชียงคานมาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันตราบเท่าทุกวันนี้

 

 • ประวัติเทศบาล

            เทศบาลตำบลเชียงคาน  เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล  ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตำบลเชียงคาน  ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะ  ได้รับการเปลี่ยนแปลง   เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542 

  

 • ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลเชียงคาน

รายละเอียดของสี

1. ขอบวงกลมใหญ่ – เล็ก สีทอง

2. ตัวหนังสือและรายไทยประกอบป้ายวงกลม สีทอง

3. พระอาทิตย์ สีแดง

4. ขอบพระอาทิตย์ – แสงบนยอดเขา สีส้ม

5. สายน้ำ สีฟ้าอ่อน

6. โขดหิน สีดำ – เทา

7. สีภายในวงกลมวงใหญ่ สีน้ำเงิน

8. ภูเขา สีเขียวแก่

หมายเหตุ

สีประจำเทศบาลตำบลเชียงคาน คือ สีฟ้าตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลเชียงคาน ประกอบด้วย รูปแก่งคุ้ดคู้ ซึ่งเป็นสถานที่ ท่องเที่ยว ที่สำคัญของอำเภอเชียงคาน เบื้องหลังเป็นรูปภูควายเงิน ซึ่งเป็นภูเขาที่มีตำนานเก่าแก่ และเล่าขานเป็นนิทานปรัมปรา แก่ชนลูกหลาน ในปัจจุบัน

 

 • คำขวัญอำเภอเชียงคาน

เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแก่ง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ศิลปาชีพ

 

 • ที่ตั้งและอาณาเขต

             เทศบาลตำบลเชียงคาน   มีพื้นที่ 2.7   ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงคาน ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ  48  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  568   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ       

               ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอำเภอปากชม จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่หลักเขตที่  1   ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งใต้ของแม่น้ำโขง   ตอนที่อยู่ห่างจากวัดโพนชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทาง   350   เมตร  และอยู่ห่างจากที่จอดเรือสาธารณะแม่น้ำโขงฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง  1,350  เมตร   จากหลักเขตที่  1  เลียบตามฝั่งใต้ของแม่น้ำโขงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึง   ฝั่งตะวันตกของปากลำน้ำฮวย  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2

ทิศตะวันออก 

               ติดต่อกับอำเภอปากชม จังหวัดหนองคายจากหลักเขตที่   2   เลียบตามฝั่งตะวันตกของลำน้ำฮวยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   ผ่านทางสายไปอำเภอท่าบ่อถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากทางสายไปอำเภอท่าบ่อ  ระยะทาง  250  เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3

ทิศใต้           

                ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดเลย จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินสายเชียงคาน – เลย  ตรงเชิงสะพานของทางหลวงแผ่นดินสายเชียงคาน – เลย  ด้านเหนือ ตอนที่อยู่ห่างจากสุขศาลาอำเภอ  ระยะทาง   350  เมตร   ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสาย   เชียงคาน – เลย  ระยะทาง  1,000  เมตร   ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4

ทิศตะวันตก   

                   ติดต่อกับอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยและแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

 

 • หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน
 1. ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน
 2. สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน
 3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน
 4. สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน
 5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน
 6. สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน
 7. สำนักงานป่าไม้อำเภอเชียงคาน
 8. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำเภอเชียงคาน
 9. สำนักงานสัสดีอำเภอเชียงคาน
 10. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคาน
 11. โรงพยาบาลเชียงคาน
 12. ด่านศุลกากรเชียงคาน
 13. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน
 14. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเลย
 15. กองร้อย ตชด.ที่  246   อำเภอเชียงคาน
 16. สถานีเรืออำเภอเชียงคาน  (นรข.)
 17. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 18. โรงเรียนเชียงคาน
 19. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์  ”
 20. โรงเรียนบ้านเชียงคาน    “  วิจิตรวิทยา  ”
 21. สถานีตำรวจน้ำ
 22. ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา

 

 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน
 1. บริษัท ทีโอที  (มหาชน) จำกัด
 2. บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด
 3. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอเชียงคาน
 4. ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคาน
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาเชียงคาน      
 6. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคาน
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์
 8. ธนาคารกสิกรไทย

 สรุปหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน  มีจำนวนทั้งสิ้น 22   แห่งและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกจำนวน  8  แห่ง

 

 • การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเชียงคานประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

1. เทศบาลตำบลเชียงคาน                                       ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชียงคาน

2. เทศบาลตำบลเขาแก้ว                                          ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาแก้วทั้งตำบล

3. เทศบาลตำบลธาตุ                                                 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทั้งตำบล

4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว                        ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาซ่าวทั้งตำบล

5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม                        ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากตมทั้งตำบล

6. องค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม                             ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุฮมทั้งตำบล

7. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี                        ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมศรีทั้งตำบล

8. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว           ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดทรายขาวทั้งตำบล

9. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน                   ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงคาน

(เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Scroll To Top