Home / กิจกรรมเทศบาล / ประกาศ เรื่อง การประกวดแข่งขันโปงลาง ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่อง การประกวดแข่งขันโปงลาง ประจำปี 2558

ประกาศ เรื่อง การประกวดแข่งขันโปงลาง ประจำปี 2558

ประกาศโปงลางฯ_Page_1 ประกาศโปงลางฯ_Page_2 ประกาศโปงลางฯ_Page_3

 

ใบสมัครประกวดแข่งขัน_Page_01 ใบสมัครประกวดแข่งขัน_Page_02 ใบสมัครประกวดแข่งขัน_Page_03 ใบสมัครประกวดแข่งขัน_Page_04 ใบสมัครประกวดแข่งขัน_Page_05 ใบสมัครประกวดแข่งขัน_Page_06 ใบสมัครประกวดแข่งขัน_Page_07 ใบสมัครประกวดแข่งขัน_Page_08 ใบสมัครประกวดแข่งขัน_Page_09 ใบสมัครประกวดแข่งขัน_Page_10 หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง-โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน_Page_1 หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง-โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน_Page_2 หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง-โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน_Page_3 หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง-โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน_Page_4 หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง-โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน_Page_5

Download-Button_1700x1000

ใบสมัครการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง

 

About noi

Leave a Reply

Scroll To Top