Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศเรื่อง การดำเนินมาตรการทางกฏหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในที่หรือทางสาธารณะ
ประกาศเรื่อง การดำเนินมาตรการทางกฏหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในที่หรือทางสาธารณะ

ประกาศเรื่อง การดำเนินมาตรการทางกฏหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในที่หรือทางสาธารณะ

IMG_2

About noi

Leave a Reply

Scroll To Top