Home / ข้อมูลภูมิประเทศ

ข้อมูลภูมิประเทศ

header_logo

 

                                                                                    

ลักษณะภูมิประเทศ

           สภาพพื้นที่ของอำเภอเชียงคาน มี 2 ลักษณะ คือ เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาและที่ภูเขา โดยมีที่ราบร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่ภูเขา ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ติดต่อกับภูทอก  และ ภูหมอน ซึ่งเป็นเขตของป่าสงวนแห่งชาติ และการที่มีพื้นที่ติดลำน้ำโขง ส่งผลให้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินมีสูง เหมาะแก่การเพาะปลูกและมีลำน้ำที่สำคัญ 6 สาย ได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำเลย แม่น้ำเหือง ลำน้ำฮวย ลำน้ำมี และลำน้ำสวย มีพื้นที่เพื่อการเกษตร 127,204 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 236,065 ไร่ พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย 4,228 ไร่

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะสภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลเชียงคาน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู มีลักษณะสำคัญดังนี้

ฤดูร้อน             เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม

ฤดูฝน               เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ฤดูหนาว           เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

             อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยของพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน จากข้อมูลสถิติภูมิอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา   อยู่ที่  25.5 องศาเซลเซียส    อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุด เท่ากับ  32.0  และ  20.1 องศาเซลเซียส ตามลำดับ  ในช่วงเดือนเมษายนและ  มกราคม   เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุด   เท่ากับ  35.7  และ  13.4  องศาเซลเซียสตามลำดับ

ปริมาณน้ำฝน

            ปริมาณน้ำฝน เดือนที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูง  คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเท่ากับ  245.8  มิลลิเมตร  ต่ำสุด ในเดือน ธันวาคม  เท่ากับ  4.5  มิลลิเมตร

 

 

 

Leave a Reply

Scroll To Top